Yêu Không Hối Hận (Sức Mạnh Tình Thân OST – 愛不疚 – 溏心風暴之家好月圓 OST) – Đăng Trí Vĩ (登智偉) – Hợp âm Em – Lâm Phong (林峯),


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Tone [Em] – Tone gốc F#m: Capo 2
Intro
[C] [D] [Em] [D]
[C] [D]

[Em] sau chong joi ngaan [D] mau
收藏在眼眸 
[C] seung pooi wooi [D] joh yau
常徘徊左右
[Em] ngoi chaai [D] do moot [C] yau [D]
愛猜到沒有 
 
[Em] yue faai [D] woon siu hau 
愉快玩笑後 
[C] nung chuen yin [D] tui hau
能全然退後 
[Em] nei hoi [D] sum jau [C] guw
你開心就夠
 
[D] je jung gum gok [C] taai chan hau
這種感覺太親厚 
gong yut cheen gooy [Em] ya but guw
講一千句也不夠 
ga si gong liu [Am] nei ting [B] do hau
假使講了你聽到後 
[Em] waat wooi jau
或會走 
je jung loon ngoi [C] taai hon yau
這種戀愛太罕有
but [Bm] sui jan jing [Em] yung yau
不須真正擁有 
sing [C] chuen
成全
chung sum jook fook yin [D] hau
衷心祝福然後 
jau fong sau
就放手
 
[C] fong sau
放手
[D] fong hoi soh [G] yau
放開所有 
bei [G] chi gung ji yau
彼此更自由 
[C] fong sau
放手 
[D] kei sut ngoh [Em] juet fei ngoi dut but gau
其實我絕非愛得不夠 
[C] fong sau 
放手 
[D] kwoot chut soh [G] yau
豁出所有 
waan yau [G] je goh hho yau
還有這個好友 
[C] yee ging
已經 
[D] yee ging juk [Em] gau
已經足夠
 
[Em] [D] [C] [D]
[Em] [D] [C] [D]
 
[Em] yiu yuen [D] si yue jau
遙遠是宇宙 
[C] jing jing joi [D] booi hau 
靜靜在背後 
[Em] hui hon [D] sau jau [C] gau
去看守就夠 
 
[D] je jung gam gok [C] taai chan hau
這種感覺太親厚 
gong yat cheen gui [Em] ya but gau
講一千句也不夠  
jik si yut saat [Am] yau gwok [B7] chung dung
即使一剎有過衝動
[Em] waat neei sau
挽你手 
je jung loon ngio [C] taai hon yau
這種戀愛太罕有
but [Bm7] sui jan jing [Em] yung yau
不須真正擁有 
sing [C] chuen
成全
doh se but dat ying [D] yeen
多捨不得仍然 
see fong sau
是放手
 
[C] fong sau
放手
[D] fong hoi soh [G] yau
放開所有 
bei [G] chi gung ji yau
彼此更自由 
[C] fong sau
放手 
[D] kei sut ngoh [Em] juet fei ngoi dut but gau
其實我絕非愛得不夠 
[C] fong sau 
放手 
[D] kwoot chut soh [G] yau
豁出所有 
waan yau [G] je goh hho yau
還有這個好友 
[C] yee ging
已經 
[D] yee ging juk [Em] gau
已經足夠
 
[Em] [Em] [D] [G]
[C] [C] [D] [D]
 
[C] fong sau 
放手 
[D] ngoh dikhin [Em] gwa
我的牽掛 
jaau but do jun tau
找不到盡頭 
[Am] fong sau
放手  
[D] kei mong nei [Em] hung fook sam moh do yau
期望你幸福甚麼都有
[C] ya hui 
也許
[D] ngoi hun sum [G] hau
愛很深厚 
[G] yin yee ngoh jo hon dut tau
然而我早看得透
[C] fong sau 
放手 
[D] ji hoh yung [Em] yau
至可擁有

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: