ALY8t1vv0vM0wn9n-5PHOGDJf4rKNUICROTG3zvsmBrvMauJWC5m5i40t5yJFgrr1gGafjgzQIGQTP-iLm6DgaYroRc6jAkR4D2Gdj7Id07JE4T1dDnJaQw1200-h630-n-k-no-nu.jpeg


b (Giáng) # (Thăng)
x2

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *