All about that bass (Meghan Trainor & Kevin Kadish) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: All about that bass
Tác giả: Meghan Trainor & Kevin Kadish
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Love story (Taylor Swift – năm: 2008) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Love story
Tác giả: Taylor Swift – năm: 2008
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

She (Elvis Costello) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: She
Tác giả: Elvis Costello
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Without you (Pete Ham & Tom Evans – năm: 1970) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Without you
Tác giả: Pete Ham & Tom Evans – năm: 1970
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hot stuff (Donna Summer) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hot stuff
Tác giả: Donna Summer
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Complicated heart (Michael Learns to Rock) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Complicated heart
Tác giả: Michael Learns to Rock
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Now and forever (Richard Marx) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Now and forever
Tác giả: Richard Marx
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

You’re beautiful (James Blunt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: You’re beautiful
Tác giả: James Blunt
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Viva forever (Spice Girls – năm: 1998) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Viva forever
Tác giả: Spice Girls – năm: 1998
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Good girls (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Good girls
Tác giả: Nhạc Ngoại
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: