Sheet Ngày Xưa Còn Bé


b (Giáng) # (Thăng)
x2

The post Sheet Ngày Xưa Còn Bé appeared first on Hop Am Chuan.

[yotuwp type="keyword" id="Sheet Ngày Xưa Còn Bé" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: