ALY8t1twIt4mORU3A28ZdXp4XILeD9hqYt-QqJ7MK_JmBMJzrukjouHA7xOz4AJ32P-LmBdTutPUGLyDXfs_yyHZhSoC6Ba6rxE_Gcg8slIzctO6pgj-Gh1w9gl0Y8t3FCsaNrSbsosw1200-h630-p-k-no-nu.jpeg


b (Giáng) # (Thăng)
x2

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *