Ngợi Giê-Hô-Va Thánh Đế (Thánh Ca 003) – NA – Hợp âm Em – Antôn Đình Dũng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

capo 3

 
1. Ngợi [Em] Giê-Hô-Va thánh [G] đế,
là [Am] chân Chúa Áp-ra- [G] ham,
Từ [Em] xưa cho đến [D] vĩnh viễn độc tôn,
Bác [G] ái [D] siêu [G] phàm.
Trời [G] đất thảy thảy chứng [D7] minh
Tự [C] hữu vĩnh hữu duy [B7] Ngài,
Quỳ [Em] đây tôi tung hô [G] Đấng Chí [Am] Thánh,
hiển [C] vinh [B7] lâu [Em] dài!
 
2. Ngợi [Em] Giê-hô-va Thánh [G] Đế,
nhờ [Am] lệnh cao minh Chúa [G] ban,
Dìu [Em] tôi xa nhân thế [D] đến Thượng Thiên,
thỏa [G] vui [D] nhẹ [G] nhàng,
Kể [G] phú quý thảy ảo [D] không,
chọn [C] phần sở [Em] hữu duy [B7] Ngài,
Là [Em] khiên che thân,
cây tháp ngã [Am] bóng đỡ [C] che [B7] tôi [Em] hoài.
 
3. Ngài [Em] thệ tuyên nhân Danh [G] Thánh,
là [Am] lời tôi tin sắt [G] đinh,
Nhờ [Em] chim ưng kia giương [D] cánh
vực tôi cất [G] lên [D] Thiên [G] Đàng
Ở [G] đó yết bái Thánh [D] Nhan,
tôn [C] thờ quyền phép Thiên [B7] Thượng,
Mừng [Em] vui ca khen ân [G] điển chói [Am] sáng,
suốt [C] cõi [B7] miên [Em] trường.
 
4. Nghìn [Em] muôn tinh binh đắc [G] thắng.
Tạ [Am] ơn Ba Ngôi Thánh [G] thay,
Ngợi [Em] Cha, Con, Linh,ca [D7] khúc trầm thăng,
chúc [G] tôn [D] đêm [G] ngày,
Chúa [G] Áp-ra-ham: Chúa [D7] tôi,
Tôi [C] cũng con Áp-ra- [B7] ham
Tụng [Em] ca Ba Ngôi Chân [G] Chúa vô [Am] đối,
dũng [C] uy [B7] siêu [Em] phàm.
 
 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: