ALY8t1vhOobOgLu4NyWNVqf0BSVdR_RGZjXT6pPdEl9cNG6vhIDGlN1jVPQgRTLsyPcIVSm1HLdZVpoCBTqzwDaCe8omY0qdwC7-6039BaYsRIl8YjxVXFGLl5w-ocUMBXayYSztwn8w1200-h630-p-k-no-nu.jpeg


b (Giáng) # (Thăng)
x2

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *