klei khap kgan nao ( bước qua đời nhau tiếng êđê ) – Khắc Việt – Hợp âm Am – Antôn Đình Dũng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Drei dua tuôm bi msao[Am]
Mao lu klei enguot[Em]
Amao mao klei [F] moak bi tuom srang pok [C] bral
[G/B]
Tơ-dah adei đue nao[Am]
Adei lui he ayong[Em]
Hlam ai tie [F] rua hle [G] pô dưi bi hlao[Am]
Klei khap tuom hơk moak[Am]
kyua mao a-dei[Em]
Drei ebat sa elan[F] klei moak wat klei [C] enguot
[G/B]
Drei dua at tuom [Am] moak ko klei khap anan[Em]
Drei dua tuom [F] buăn mao [G] amao tuom bi [Am] tlah
Đk:
Bia dah si nga hrue [Am] nei adei ruat đue [Em] nao
Leh anan ai tie ayong [F] rua kyua enguot ko[C] adei
Bia mao amao pô adei [Am] buh,
adei enguot hlak dum elao[Em]
eruat đue [F] nao drei dua bi [G] tlah
 
Hrue anan mao ayong hong [Am] adei
drei mao găl mtuom oh[Em]
Hrue anan mao ayong hong [F] adei
drei dua dok jak hriêt[C]
 
Jak mbit hrue arăng dok [Am] hriê blu plư drei bi[Em] ăl
Hmăng drei dua, drei [F] dua mao srang[G] …
Mao bi ktah ôh[Am]
 
Drei dua tuôm bi msao[Am]
Mao lu klei enguot[Em]
Amao mao klei [F] moak bi tuom srang pok [C] bral
 
Tơ-dah adei đue nao[Am]
Adei lui he ayong[Em]
Hlam ai tie [F] rua hle [G] pô dưi bi hlao[Am]
Klei khap tuom hơk moak[Am]
kyua mao a-dei[Em]
Drei ebat sa elan[F] klei moak wat klei [C] enguot
[G/B]
Drei dua at tuom [Am] moak ko klei khap anan[Em]
Drei dua tuom [F] buăn mao [G] amao tuom bi [Am] tlah
Bia dah si nga hrue [Am] nei adei ruat đue [Em] nao
Leh anan ai tie ayong [F] rua kyua enguot ko[C] adei
Bia mao amao pô adei [Am] buh,
adei enguot hlak dum elao[Em]
eruat đue [F] nao drei dua bi [G] tlah
 
Hrue anan mao ayong hong [Am] adei
drei mao găl mtuom oh[Em]
Hrue anan mao ayong hong [F] adei
drei dua dok jak hriêt[C]
 
Jak mbit hrue arăng dok [Am] hriê blu plư drei bi[Em] ăl
Hmăng drei dua, drei [F] dua mao srang[G] …
Mao bi ktah…. ôh[Am]

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: