Khóc Đêm – Khởi My


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)
 • Bài hát: Khóc Đêm
 • Ca sỹ: Khởi My
 • Điệu:Điệu Ballad
  Giáng (b)
  Hợp âm: G
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  [G] Dù xa n [G] hau, em vẫn [A] m ãi tin [A] rằng, một mai đây [D] anh quay lại. [Bm] Vì em tin, sâu [F#m] t hẳm trái tim anh, 
  còn yê [Bm] u em. Lời chia [Bm] ta y ngày [F#m] xưa c ũng [G] không th ể làm [G] tim em q uên [G] được anh. Chợt em đau, rồi 
  đau gấp tră [A7] m lần, lặng [G] i m, [Em] khóc [G] đ êm… 
  Thời gian [F#m] qua, [G] có trôi đi [D] cho bao màu xanh [F#m] l á phai úa, [G] nhưng làm [Em] sao xoá hết hình dung anh 
  trong e [A] m. Người [Bm] yêu ơi, em [F#m] h i [G] vọng dù nhỏ [D] nhoi ha y vô [D] vọng, rằng [G] em m ong được một lần gặp 
  lại a [F#m] nh [G] thôi, d ù là [Bm] giấc mơ… 
  Dù xa nha [Bm] u, em vẫn [F#m] mã i tin rằng, [G] một mai đây, [D] anh quay [Bm] lại. Vì em [F#m] tin, sâu thẳm trái tim anh, 
  còn y [G] êu em. Lời [Bm] chia tay ngày xưa [F#m] cũ ng không [G] thể làm tim [D] em q uên [Bm] được a nh. Chợt em đau, rồi 
  đau gấp [F#m] trăm lần, [Bm] lặ ng im, [G] khó c đêm… 
  Bờ vai [F#m] anh, cánh [G] ta y anh, [D] cho em bình [F#m] yê n với [Bm] hạnh p húc, [F#m] ôi dường [G] như thế g iới ngừng quay khi 
  bên [A] a nh. Rồi [Bm] anh đi, [F#m] đi x a em, mọi [G] không [D] gian n hư [Em] sụp đổ, và [G] thế giớ i [A] như tan vỡ không còn có 
  a [B] nh, thì em sống [G] sao… 
  Mộ [G] t vết [A] thươ ng [F#m] cò n [Bm] đây [G] mắt cay [A] … một [B] nỗi đau … đau mãi…!! 
  Ở phương x [Bm] a, chốn [G] n ơi nao, [D] nhữ ng lúc này [F#m] anh có [Bm] hay b [F#m] iết. Em n ằm đây, em khóc, không phải 
  e [G] m yếu [A] đu ối. Mà [Bm] em đang [F#m] rất nhớ [G] anh, cầu mong [D] anh q [Em] uay trở về, [G] để ta sẽ sống trở lại những 
  ngày dấu [A] yêu, và [G] thôi khóc đ [Bm] êm… 


  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: