Giá như (Lê An Tuyên) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

“Giá [Am] như lần ấy đừng say

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: