Dã Hài Tử (Đứa Trẻ Hoang – 野孩子) – Lôi Tụng Đức (雷颂德) – Hợp âm C – Dương Thiên Hoa (楊千嬅),


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Capo 2
Intro
[C] [Bm7]
[Am] [G] [F]
[Dm7] [G]

Zau syun [C] zi taam jat coeng [G] gam cing
Ceoi ngoi [Am] dou si jat si [G] heoi wing[C]
Bat dang [F] jyu zoi mat jyut tou fong [Em] jau waan [Am] gwo
Zau [Dm] ho zi jap zi ceot [G] sin ging
 
Cing jyun [C] wok dak [G] nei dik [Am] zyun ging
Sing sau [Am] taai gou [G] ngou dik [D] zeoi ming
Zai dak [Dm7] zeon nei bei waan jyu [Em7] cing waai zim [Am] laang
Mei syun [Dm] gu fu [D] jaa ling [G] ding
 
Ming zi oi [C] ze zung naam haai zi
Jaa [G] heoi zi nang jyu ci
Daan [Am] ngo wui sing wai nei zeoi hin gwaa [G] dik jat go neoi zi
[F] Ciu ciu mou mou joeng nei caai soeng [E] jyu ho seon fuk [Am] ngo
Joek [Dm] gwo can sau pou zyu waak [G] ze bat bit jyu ci
[C] Heoi do pong jan syut ngo bat taai [G] ming liu naam haai zi
[Am] Bat sau ming ling zau si jat zung [G] zeoi waai ming zi
[F] Siu ngo ze go [G] hou mou baan faat [Em] gun cuk dik [Am] je haai [Dm] zi
Lin mut [G] jau hang fuk dou [C] bat gaai ji
 
[C] [Am] [C]
[F] [C] [Dm] [Am]
[A#] [G]
 
Joek ngo [C] ji jin gin ci [G] zung sing
Naan dou [Am] nei jau sik hap [Em] on ding
Zan ho [F] sik syut jiu man ngo dik [C] waan mei man
Zi [Dm7] gei zau mung zung [G] sou sing
 
Lei coeng [C] si fau [G] jau dim [Am] sat ging
Waan si [Am] gang gwang [G] lit dik [F] kek cing
Bit seoi [Dm7] jau ze git gwo coi nang [Em7] waai nim ngo
Joeng ngo [F] jyu fong je ci [G] cing
 
Ming zi oi [C] ze zung naam haai zi
Jaa [G] heoi zi nang jyu ci
Daan [Am] ngo wui sing wai nei zeoi hin gwaa [G] dik jat go neoi zi
[F] Ciu ciu mou mou joeng nei caai soeng [Em] jyu ho seon fuk [Am] ngo
Joek [Dm] gwo can sau pou zyu waak [G] ze bat bit jyu ci
[C] Heoi do pong jan syut ngo bat taai [G] ming liu naam haai zi
[Am] Bat sau ming ling zau si jat zung [G] zeoi waai ming zi
[F] Siu ngo ze go [G] hou mou baan faat [Em] gun cuk dik [Am] je haai [Dm] zi
Lin mut [G] jau hang fuk dou [C] bat gaai ji
 
[C] [C] [Am]
[A] [G]
[F] [Dm] [A#]
 
Ming zi oi [C] ze zung naam haai zi
Jaa [G] heoi zi nang jyu ci
Daan [Am] ngo wui sing wai nei zeoi hin gwaa [G] dik jat go neoi zi
[F] Ciu ciu mou mou joeng nei caai soeng [Em] jyu ho seon fuk [C] ngo
Joek [F] gwo can sau pou zyu waak [G] ze bat bit jyu ci
[C] Heoi do pong jan syut ngo bat taai [G] ming liu naam haai zi
[Am] Bat sau ming ling zau si jat zung [G] zeoi waai ming zi
[Dm7] Ngo jyu siu ngoi jyun ngoi sin go [Em] tin zan dik je haai [D] zi
Lin mut [G] jau hang fuk dou [C] bat gaai ji
 
Outro
[C] [Gm]
[Am] [G] [F]
[Dm7] [G] [F] [C]

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: