ALY8t1tQvij6XvsQ7BpBSR6LSLBNl1bR0mUgM6d3s0BdD8_K4fLcQZutxnblzXrOuTQ8Sx1Od5FDrV_PbuajyzMGHi3rAfdkz4P7rfvlUhfEQOM0rx7fCRkvFKHgML3_6qr4llgErWgw1200-h630-p-k-no-nu.jpeg


b (Giáng) # (Thăng)
x2

[yotuwp type="keyword" id="ALY8t1tQvij6XvsQ7BpBSR6LSLBNl1bR0mUgM6d3s0BdD8_K4fLcQZutxnblzXrOuTQ8Sx1Od5FDrV_PbuajyzMGHi3rAfdkz4P7rfvlUhfEQOM0rx7fCRkvFKHgML3_6qr4llgErWgw1200-h630-p-k-no-nu.jpeg" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *