ALY8t1vb-2HOSUkqPBFbsysz3eRbRGtbKVBbKL1gK4PRfkRq1OWVeJR5K_NotEB_F2VcvseMcvT2sCOs-CmBUb9wbyudMl00pL3kofbs9x6_0BHUO1FaEww1200-h630-n-k-no-nu.jpeg


b (Giáng) # (Thăng)
x2

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *