Bài Ca Dao Đầu Đời – Hương Lan & Băng Tâm #shorts-[Fri, 15 Sep 2023 01:01:46 +0000]


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài Ca Dao Đầu Đời – Hương Lan & Băng Tâm #shorts

Bài Ca Dao Đầu Đời – Hương Lan & Băng Tâm #shorts
#parisbynight #thuynga #huonglan

[yotuwp type="keyword" id="Bài Ca Dao Đầu Đời – Hương Lan & Băng Tâm #shorts-[Fri, 15 Sep 2023 01:01:46 +0000]" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: